RODO

Polityka prywatności i przetwarzanie danych w świetle RODO

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zastosowanie znajduje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).

W tym dokumencie podsumowujemy informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujemy, wykonując obowiązek nałożony przez art. 13 RODO. Prosimy oczywiście, by przeczytać ten zestaw informacyjny – nie jest on przesadnie rozłożysty. Jeżeli po lekturze pojawią się jakiekolwiek pytania – skontaktuj się z nami telefonicznie – nr 608650872. Skuteczna zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej strony zostaje udzielona poprzez kliknięcie “Przejdź do serwisu”.

Jako Administrujący stroną, w kooperacji z Podmiotem Przetwarzającym, jakim jest świadczące usługi hostingu WordPress.com – dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, pozostając w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Podstawowe definicje

Strona internetowa – dostępna pod adresem głównym www.psycholog-dzieciecy.com

Administrator – właściciel i zarządzający niniejszą stroną internetową pod adresem www.psycholog-dzieciecy.com, adres do korespondencji ul. Szosa Lubicka 166k, 87-100 Toruń.

Podmiot Przetwarzający – dla niniejszej strony internetowej Podmiotem Przetwarzającym jest WordPress.com (art. 28 ustawy o RODO.

Specjaliści Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Lubicka 166k – Ośrodek skupiający specjalistów psychologów i terapeutów mieszczący się na ul. Szosa Lubicka 166k, 87-100 Toruń.

„Podmiot przetwarzający”

1. Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody administratora. W przypadku ogólnej pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

3. Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora. Ta umowa lub inny instrument prawny stanowią w szczególności, że podmiot przetwarzający:

a) przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

b) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;

c) podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32;

d) przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w ust. 2 i 4;

e) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III;

f) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36;

g) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;

h) udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym artykule oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

W związku z obowiązkiem określonym w akapicie pierwszym lit. h) podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

4. Jeżeli do wykonania w imieniu administratora konkretnych czynności przetwarzania podmiot przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający nałożone zostają – na mocy umowy lub innego aktu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego – te same obowiązki ochrony danych jak w umowie lub innym akcie prawnym między administratorem a podmiotem przetwarzającym, o których to obowiązkach mowa w ust. 3, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom niniejszego rozporządzenia. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzającym.

5. Wystarczające gwarancje, o których mowa w ust. 1 i 4 niniejszego artykułu, podmiot przetwarzający może wykazać między innymi poprzez stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania, o którym mowa w art. 40 lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji, o którym mowa w art. 42.

6. Bez uszczerbku dla indywidualnych umów między administratorem a podmiotem przetwarzającym, umowa lub inny akt prawny, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego artykułu, mogą się opierać w całości lub w części na standardowych klauzulach umownych, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego artykułu, także gdy są one elementem certyfikacji udzielonej administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu zgodnie z art. 42 i 43.

7. Komisja może określić standardowe klauzule umowne dotyczące kwestii, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego artykułu, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2.

8. Organ nadzorczy może przyjąć standardowe klauzule umowne dotyczące kwestii, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego artykułu, zgodnie z mechanizmem spójności, o którym mowa w art. 63.

9. Umowa lub inny akt prawny, o których mowa w art. 3 i 4, mają formę pisemną, w tym formę elektroniczną.

10. Bez uszczerbku dla art. 82, 83 i 84, jeżeli podmiot przetwarzający naruszy niniejsze rozporządzenie przy określaniu celów i sposobów przetwarzania, uznaje się go za administratora w odniesieniu do tego przetwarzania.”

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane osobowe to np. imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. W zakresie korzystania z naszego serwisu wyróżniamy takie kategorie danych osobowych jak m.in. adres IP użytkownika, informacja o dotychczasowej aktywności użytkownika, informacja zbierana za pośrednictwem plików cookies, a także podobnych technologii. Jeśli dany plik cookie nie zawiera danych osobowych, ale możliwe jest zestawienie informacji z tego pliku z inną informacją pozyskaną od Ciebie, tzn. jeśli jest możliwość zidentyfikowania Twojej osoby – takie pliki cookies są również objęte przepisami ochrony danych osobowych.

Pliki cookies a dane osobowe

Pliki cookies, potocznie zwane “ciasteczkami” są plikami, w których podczas przeglądania strony internetowej, zapisują się informacje trafiające do urządzenia końcowego, tj. komputera, tabletu, telefonu komórkowego. Pliki cookies mają wiele przydatnych funkcji: od umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej po umożliwienie zachowania preferencji użytkownika, jak i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Wzmianka o reklamach jest w tym przypadku jedynie wyjaśniająca, bowiem cookies z niniejszej strony nie służą żadnym działaniom reklamowym.

Pliki cookies można rozróżnić na te, które zawierają dane osobowe oraz pliki cookies, które nie zawierają danych osobowych, w zależności od aktywności użytkownika na stronie oraz w zależności od udostępnionych stronie danych osobowych.

Więcej informacji na temat plików cookies i sposobu wykorzystywania plików cookies znajdziesz w naszej polityce plików cookies.

Zasady

Niniejsza strona internetowa ma charakter prywatny. Z zasady nie gromadzi żadnych informacji na potrzeby marketingowe i reklamowe.

W krąg spraw związanych z przestrzeganiem prywatności i RODO związanych ze stroną internetową www.psycholog-dzieciecy.com wchodzimy w przypadkach:

 • Istnienia plików cookies, służących tylko celom analityki internetowej lub poprawie użyteczności serwisu (w praktyce: zapobieganie nieustannemu wyświetlaniu już zaakceptowanej informacji o prywatności).
 • numeru telefonu osoby dzwoniącej na potrzeby rejestracji według ustalonej procedury zgodnej z RODO.
 • Przechowywaniu danych adresowych e-mail wyłącznie dla celu odpowiedzi na korespondencję.

W jakich celach są przetwarzane twoje dane osobowe w ramach Specjaliści Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Lubicka 166k/ www.psycholog-dzieciecy.com?

W celu diagnozy i leczenia: przetwarzanie związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie dokumentacji.  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO  art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Pani/Pana rzecz usług w ramach Specjaliści Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Lubicka 166k.

W celu zapewnienia i ciągłości usług psychologicznych i szkoleniowych: rejestracja Pacjenta, przypomnienie o terminie realizacji usługi, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych w Specjaliści Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Lubicka 166k, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia, odbieranie i archiwizacja Pani/Pana oświadczeń woli w zakresie upoważnienia innych osób do dostępu do Pani/Pana dokumentacji oraz udzielenia tym osobom informacji o stanie Pani/Pana zdrowia, zarządzanie podmiotem wykonującym działalność leczniczą, wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym wystawianie zaświadczeń. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Pani/Pana rzecz usług w ramach ramach Specjaliści Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Lubicka 166k.

W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych: wystawianie rachunków/faktur za wykonane w ramach usługi Specjaliści Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Lubicka 166k. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Dane osobowe w postaci numerów IP przechowywane są wyłącznie dla zabezpieczenia prawidłowości funkcjonowania strony internetowej (zabezpieczenia przed botami)

Dane pochodzące z plików cookies są przetwarzane wyłącznie przez anonimizujące mechanizmy wtyczek analitycznych i statystycznych usług Google; i dodatkowo na potrzeby usprawniające działanie strony (zabezpieczające przed niepotrzebnym powtarzaniem pewnych operacji, np. prezentowania zgód na politykę prywatności).

Dane osobowe ujawniane są następującym kategoriom odbiorców:

Osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. psychologom, psychoterapeutom), którzy udzielają tych świadczeń w ramach Specjaliści Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Lubicka 166k;

Osobom upoważnionym przez Pacjenta w związku z realizacją praw Pacjenta;

Dostawcom usług zapewniającym ośrodkowi Specjaliści Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Lubicka 166k odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie świadczeń zdrowotnych (np. dostawcy usług informatycznych).

Przez jaki okres będą przechowywane twoje dane osobowe?

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści strony internetowej do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi (cookies), Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Administratora.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania twoich danych osobowych?

Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi oraz w niektórych przypadkach rozpatrywania reklamacji, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług Administratora np. serwisów internetowych lub aplikacji do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

Do jakich odbiorców przekazywane będą twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT (wyłącznie jeden Podmiot Przetwarzający) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Przekazywane danych poza europejski obszar gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Z zasady – żadne dane osobowe (poza informacjami statystycznymi ruchu internetowego przetwarzanymi przez Google) z niniejszej strony nie są przekazywane nikomu. Istnieje tu w praktyce Podmiot Przetwarzający, przechowujący na serwerze dane bez możliwości dostępu do nich.

Jakie są twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Informacja o “cookies”, polityka cookies

Korzystając z niniejszej strony internetowej pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zadecydujesz inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora niniejszej strony internetowej wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerem i stroną internetową. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych przez narzędzia analityczne Google.

Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. “cookies”) na dysku Twojego komputera. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Niniejsza strona internetowa przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
 • udostępnienia niektórych treści i funkcji Serwisu (materiały zdjęciowe, uczestniczenie w dyskusjach i głosowaniach, recenzowanie produktów itp.);
 • lepszego dopasowania strony internetowej do potrzeb użytkowników;
 • tworzenia statystyk oglądalności;
 • tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej i jej podstron;
 • funkcjonalne – umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji niniejszej strony internetowej.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Pozostałe informacje

Na niniejszej stronie internetowej mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram. Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki możesz polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi na danym Serwisu społecznościowym. Pamiętaj, że korzystając z tych wtyczek wymieniasz dane pomiędzy Tobą a danym portalem społecznościowym. Administrator nie przetwarza tych danych ani nie ma wiedzy, jakie dane są zbierane. W związku z tym zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki. W wypadku wątpliwości zasadne jest również zapoznanie się z polityką prywatności stosowaną przez Google

Przewiń na górę